όσοι διπλωματούχοι προπονητές θέλουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται ως ποδοσφαιριστές θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΠΣ Ηπείρου το πρωτότυπο δίπλωμα τους (πιστοποίηση) και την ταυτότητα τριετίας με μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι για την αγωνιστική περίοδο 2016-17 θα αγωνίζεται ως ποδοσφαιριστής

Τα γραφεία του Συνδέσμου θα παραμείνουν ανοιχτά τις παρακάτω ημέρες για την εξυπηρέτηση των συνάδελφων με την βεβαίωση για την έκδοση Δελτίου πιστοποίησης

Σάββατο      27-8-16       1:30 – 2:30

Δευτέρα       29-8-16      1:30 – 2:30  και 20:30- 21:30

Τετάρτη        31-8-16      20:30- 21:30

Πέμπτη          1-9-16       20:30- 21:30

Απαραίτητα δικαιολογητικά 1) αίτηση 2)ιδιωτικό συμφωνητικό (επικυρωμένο από την εφορία)

Άρθρο 1

Προπονητής Προπονητής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα από τον κανονισμό αυτό προσόντα και δικαιούται, κατά τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίδει οδηγίες, από την τεχνική περιοχή. Έργο του είναι η υπεύθυνη προετοιμασία, εκγύμναση και βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδος. Προπονητές, επίσης, θεωρούνται και οι ασχολούμενοι με την εκγύμναση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών όπως και όσοι ασχολούνται με την ειδική προετοιμασία/προπόνηση των τερματοφυλάκων.

Άρθρο 3  Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση πρόσληψης προπονητή

  1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επίσημο δε αντίγραφο αυτού με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του α) για μεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο. β) για δε τα τοπικά πρωταθλήματα στην οικεία Ε.Π.Σ. Περαιτέρω υποχρεώσεις του προπονητή έναντι του τοπικού σωματείου προπονητών που είναι μέλος ή της Ένωσης σωματείων προπονητών θα αναφέρονται στα καταστατικά αυτών. 7 Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης εισόδου στην τεχνική περιοχή. 2. Με την πρόσληψη προπονητή και πριν την κατάθεση της σύμβασης, κατατίθεται άμεσα στην Ε.Π.Ο. ή στην οικεία Ε.Π.Σ. αντίστοιχα (εντός τριημέρου), από την ΠΑΕ ή το σωματείο που προβαίνει στην πρόσληψη, έγγραφη αναγγελία της πρόσληψης και αντίγραφο διπλώματος του προπονητή, προκειμένου να του εκδοθεί προσωρινά άδεια εισόδου στην τεχνική περιοχή. Το αυτό συμβαίνει και στην διακοπή της συνεργασίας με προπονητή, οπότε κατατίθεται εντός τριημέρου στην Ε.Π.Ο. ή στην οικεία Ε.Π.Σ. έγγραφο αναγγελίας της διακοπής συνεργασίας από το υπεύθυνο/η σωματείο/ΠΑΕ. 3. Το ιδιωτικό συμφωνητικό –σύμβαση προπονητή με σωματείο ή ΠΑΕ υποχρεωτικά περιλαμβάνει: α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων β) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές προς τον προπονητή δ) Ρήτρα αποκλειστικής διαιτητικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και σε τελευταίο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 5

Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει 1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

Διοργάνωση                               Προπονητής                                        Βοηθός προπονητή

1        Super League              UEFA-PRO Δίπλωμα                                UEFA-A τουλάχιστον

2      Football League      Πιστοποιητικό UEFAPRO               τουλάχιστον Πιστοποιητικό UEFA  A

3  Κ-20 Super LeagueFootball League  UEFA-A ή UEFA ELITE YOUTH A     ΠιΣ/κό UEFA- Β

4    K-17 Super LeagueFootball League Πιστοποιητικό UEFA-A ή UEFA ELITE YOUTH A Πιστοποιητικό UEFA- Β τουλάχιστον

5   Γ΄ Εθνική                 Δίπλωμα UEFA -Β τουλάχιστον                          Πιστοποιητικό UEFAB τουλάχιστον

6     Μικτές ομάδες Ενώσεων Πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον

7      Σωματεία Γυναικείου πρωταθλήματος Ταυτότητα Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ

8     Σωματεία Σάλας Πιστοποιητικό UEFA FUTSAL Β τουλάχιστον

9      Ερασιτεχνικά σωματεία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας Ταυτότητα Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ

10     Ακαδημίες όλων των σωματείων Κ-14 Πιστοποιητικό UEFA C τουλάχιστον

Άρθρο 10

Μητρώο προπονητών – Ταυτότητα προπονητή – Δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).

  1. Στην Ε.Π.Ο. τηρείται μητρώο προπονητών ανά κατηγορία . Η Ε.Π.Ο. εκδίδει ταυτότητες προπονητών, τριετούς διάρκειας και δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών στην τεχνική περιοχή. Οι ταυτότητες προπονητών διακρίνονται σε: α) Ταυτότητες προπονητών UEFA, οι οποίες απονέμονται σε κατόχους διπλωμάτων UEFA CONVENTION 2015 UEFA PRO, UEFA A UEFA B β) Ταυτότητες προπονητών Ε.Π.Ο., οι οποίες απονέμονται σε κατόχους πιστοποιητικών UEFA B ή UEFA C PART 1 του GRASSROOTS CHARTER. Η ταυτότητα προπονητή UEFA, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA, αλλά και η ταυτότητα προπονητών Ε.Π.Ο., αναθεωρείται υποχρεωτικά εντός τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής της, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω Σύμβαση 2. Το Δελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και την Γ΄ Εθνική 11 Ερασιτεχνική Κατηγορία και οι Ε.Π.Σ. για τα τοπικά πρωταθλήματα, εκδίδουν τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών και των βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό σε περίπτωση δε αντικατάστασης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο στον αντικαταστάτη του, με υποβολή νέων δικαιολογητικών από το σωματείο ή την ΠΑΕ. 3. Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ’ αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 11

Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε. Σωματεία και Π.Α.Ε.

που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3 ,6 και 10 του παρόντος κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, ως ακολούθως: α) Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών το χρηματικό πρόστιμο θα ορίζεται από τις τοπικές Ενώσεις στις προκηρύξεις με τις οποίες θα καθορίζουν την υποχρεωτικότητα (ή μη) της πρόσληψης προπονητή. β) Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ γ) Για Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ δ) Για Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραβατών, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, η ποινή του χρηματικού προστίμου διπλασιάζεται με απόφαση του ιδίου οργάνου. Για τις Π.Α.Ε. λοιπές κυρώσεις (στην περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ή στην περίπτωση πρόσληψης προπονητή με κατηγορία διπλώματος μικρότερη της επιβαλλόμενης) αναφέρονται στον Κανονισμό αδειοδότησης.

 

Άρθρο 12

Πειθαρχικός έλεγχος Προπονητών

  1. Οι προπονητές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 12 α) για τα αδικήματα που διαπράττονται στον αγωνιστικό χώρο και αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα δικάζονται από τις οικείες πειθαρχικές Επιτροπές της Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων για τα τοπικά πρωταθλήματα β) Για λοιπές πειθαρχικές παραβάσεις που διαπράττονται εκτός αγωνιστικού χώρου ή για δηλώσεις που συνιστούν «δυσμενείς κρίσεις», η δίωξη ασκείται από το όργανο άσκησης πειθαρχικής δίωξης της Ε.Π.Ο. είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή την Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή. 2. Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή ΠΑΕ με άλλη ιδιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία, δύναται να ανακαλέσει (ακυρώσει) την ταυτότητά του και να του επιβάλει χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) Ευρώ. Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως προπονητής ποδοσφαίρου) καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 3. Προπονητής με δίπλωμα ή πιστοποιητικό UEFA, ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Π.Α.Ε. ή σωματείο και το δίπλωμά ή το πιστοποιητικό του, δεν είναι ανάλογο των αναφερομένων στο άρθρου 6 παρ. 1, τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στα αρμόδια δικαστικά όργανα, με ανάκληση του διπλώματος ή του πιστοποιητικού για έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από πέντε (5.000,00) έως δεκαπέντε (15.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Άρθρο  13

Προπονητής –Ποδοσφαιριστής

  1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε κατηγορίας. 2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο. 3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 4. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται.  

MTV Stuttgart 

                                                               Kooperationsverein des VfB Stuttgart

Σεμινάριο ποδοσφαίρου στην Πρέβεζα Πρόγραμμα

Σάββατο 11-06-2016

Πρακτική

10.30     Έναρξη σεμιναρίου

10.45  Κ-12 Προπόνηση σε σταθμούς  με αντικείμενο την ντρίπλα (Μεταξαράκης)

12.15 Διάλλειμα

12.30  Πρώτη επαφή με τη μπάλα (Oliver Kuhn)

14.00  Μεσημεριανό διάλλειμα

16.00  Είσοδος

16.15  Coaching και επιθετικό παιχνίδι (Oliver Kuhn)

17.30   Διάλλειμα

18.00  Από τη βάση στην κορυφή  (Μεταξαράκης)

Κυριακή 12-06-2016

Θεωρία – Πρακτική

10.30  Εισαγωγή στην πρακτική

11.15  Πρακτική: Μεταβλητές λύσεις νέων καταστάσεων (Oliver Kuhn)

12.30   Διάλλειμα

12.45   Πρακτική: Κ14-15  Διδασκαλία της πάσας με παιχνίδι (Μεταξαράκης)

14.00   Τέλος σεμιναρίου – Παραλαβή βεβαιώσεων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι ο σύνδεσμος μας διοργανώνει 5ήμερη εκδρομή (16-20 Ιουλίου 2016), στη

Ρώμη της Ιταλίας, όπου θα επισκεφθεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ρόμα, Λάτσιο καθώς και

το Κονβερτσιάνο όπου θα γίνει σεμινάριο από τον δ/ντή της σχολής.

Κατά την επίσκεψή μας στη Ρώμη θα γίνει ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης (μουσεία κλπ) με

Ελληνα ξεναγό.

Στην εκδρομή όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν με τις συζύγους τους, παιδιά τους, φίλους.

Το κόστος του ξενοδοχείου ανέρχεται στο ποσό των 65 ευρώ το δίκλινο (32,50 το άτομο) με πρωινό, ανα ημέρα.

Το αεροπορικό σας εισιτήριο το εκδίδεται μόνοι σας, εφόσον ενημερωθείτε την πτήση του γκρουπ

για να γίνει η μεταφορά με λεωφορείο. από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του συνδέσμου κ. Καντά Ιωάννη

στο τηλ. 693 99 55 444.

 

Σεμινάριο για εν ενεργεία και μη προπονητές, παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στον τομέα της προπονητικής στο ποδόσφαιρο, θα διοργανωθεί το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιουνίου στο ξενοδοχείο ΚΑΝΑΛΙ BEACH, στην Πρέβεζα.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (DFB), υπεύθυνος του προγράμματος προώθησης και ανάπτυξης ταλέντων στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας Futsal της Γερμανίας, Oliver Kuhn,

και ο ελληνικής καταγωγής προπονητής και διευθυντής της ακαδημίας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, KFA, Georgios Metaxarakis.

Τα θέματα του διήμερου σεμιναρίου που θα περιέχει θεωρία και πρακτική, θα έχουν σχέση με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο για παιδιά και νέους.
Το 2013 οι ίδιοι εισηγητές πραγματοποίησαν αντίστοιχο σεμινάριο το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στους προπονητές Χρήστο Ντούρο στο τηλ. 6972546053 και Καραμούτσιο Παναγιώτη στο τηλ. 6947732249.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13-5-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΟ CEZARIA HOTEL ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ :

  • ΤΑΚΤΙΚΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ UEFA PRO Κ.Φ. ΑΓΩΓΗΣ

  • ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PhD ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Κ.Φ. ΑΓΩΓΗΣ

  • ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ  UEFA A  Κ.Φ. ΑΓΩΓΗΣ

  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ –ΣΟΥΤ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. ΤΣΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ.

ΤΟ Δ.Σbattista bruno en-ioanninis hall-of-brands kaminas mantzios mototikmanidis mpoukia-mpoukia park-cafe prokos zisis-sport